người nông nổi trong Tiếng Anh là gì?

người nông nổi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người nông nổi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người nông nổi

    * dtừ

    light-head, flibbertigibbet