người nóng vội trong Tiếng Anh là gì?

người nóng vội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người nóng vội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người nóng vội

    * dtừ

    hotspur, hothead