người nói giùm trong Tiếng Anh là gì?

người nói giùm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người nói giùm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người nói giùm

    * dtừ

    intercessor