người mua vét hàng hóa để đầu cơ trong Tiếng Anh là gì?

người mua vét hàng hóa để đầu cơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người mua vét hàng hóa để đầu cơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người mua vét hàng hóa để đầu cơ

    * dtừ

    rigger