người mua bán hàng rong trong Tiếng Anh là gì?

người mua bán hàng rong trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người mua bán hàng rong sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người mua bán hàng rong

    * dtừ

    coster