người mong muốn trong Tiếng Anh là gì?

người mong muốn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người mong muốn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người mong muốn

    * dtừ

    wisher