người minh họa trong Tiếng Anh là gì?

người minh họa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người minh họa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người minh họa

    * dtừ

    illustrator