người miền núi trong Tiếng Anh là gì?

người miền núi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người miền núi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người miền núi

    * dtừ

    mountaineer