người mắc chứng cuồng phóng hỏa trong Tiếng Anh là gì?

người mắc chứng cuồng phóng hỏa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người mắc chứng cuồng phóng hỏa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người mắc chứng cuồng phóng hỏa

    * dtừ

    pyromaniac