người mắc chứng cuồng đốt nhà trong Tiếng Anh là gì?

người mắc chứng cuồng đốt nhà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người mắc chứng cuồng đốt nhà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người mắc chứng cuồng đốt nhà

    * dtừ

    fire-bug