người mật thám trong Tiếng Anh là gì?

người mật thám trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người mật thám sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người mật thám

    * dtừ

    ferret