người loan báo trong Tiếng Anh là gì?

người loan báo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người loan báo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người loan báo

    * dtừ

    annunciator, announcer