người lao động trong Tiếng Anh là gì?

người lao động trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người lao động sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người lao động

    employee; worker

    (nói chung) shop-floor; work-people

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người lao động

    worker, laborer