người lao động chân tay trong Tiếng Anh là gì?

người lao động chân tay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người lao động chân tay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người lao động chân tay

    * dtừ

    labourer