người lai giống trong Tiếng Anh là gì?

người lai giống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người lai giống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người lai giống

    * dtừ

    mongrelizer

    * thngữ

    cape coloured