người lực lưỡng trong Tiếng Anh là gì?

người lực lưỡng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người lực lưỡng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người lực lưỡng

    * dtừ

    stalwart, muscle-man