người lập trình trong Tiếng Anh là gì?

người lập trình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người lập trình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người lập trình

    programmer