người lạc quan trong Tiếng Anh là gì?

người lạc quan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người lạc quan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người lạc quan

    * dtừ

    optimist

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người lạc quan

    optimist