người lêu lổng trong Tiếng Anh là gì?

người lêu lổng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người lêu lổng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người lêu lổng

    * dtừ

    runagate