người lêu lỏng trong Tiếng Anh là gì?

người lêu lỏng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người lêu lỏng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người lêu lỏng

    * dtừ

    dawdler