người lãnh đạo trong Tiếng Anh là gì?

người lãnh đạo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người lãnh đạo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người lãnh đạo

    apostle; leader

    một tổ chức không có người lãnh đạo an acephalous organization; a headless/leaderless organization

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người lãnh đạo

    leader