người làm trước trong Tiếng Anh là gì?

người làm trước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người làm trước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người làm trước

    * dtừ

    anticipant