người làm ruộng trong Tiếng Anh là gì?

người làm ruộng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người làm ruộng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người làm ruộng

    * dtừ

    husband, cultivator, agriculturalist, husbandman