người làm chứng trong Tiếng Anh là gì?

người làm chứng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người làm chứng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người làm chứng

    xem nhân chứng