người kiểu cách trong Tiếng Anh là gì?

người kiểu cách trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người kiểu cách sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người kiểu cách

    * dtừ

    la-di-da