người kiểm tra trong Tiếng Anh là gì?

người kiểm tra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người kiểm tra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người kiểm tra

    verifier; controller; inspector