người kiểm soát trong Tiếng Anh là gì?

người kiểm soát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người kiểm soát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người kiểm soát

    * dtừ

    comptroller, controller