người khẩn nài trong Tiếng Anh là gì?

người khẩn nài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người khẩn nài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người khẩn nài

    * dtừ

    implorer