người khảnh ăn khảnh mặc trong Tiếng Anh là gì?

người khảnh ăn khảnh mặc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người khảnh ăn khảnh mặc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người khảnh ăn khảnh mặc

    * dtừ

    exquisite