người không thạo nghề đi biển trong Tiếng Anh là gì?

người không thạo nghề đi biển trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người không thạo nghề đi biển sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người không thạo nghề đi biển

    * dtừ

    landlubber