người không may trong Tiếng Anh là gì?

người không may trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người không may sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người không may

    * dtừ

    unfortunate

    * thngữ

    bird of ill omen