người khác phái trong Tiếng Anh là gì?

người khác phái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người khác phái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người khác phái

    member/person of the opposite sex

    người mặc quần áo của người khác phái gender bender; transvestite