người kể truyện trong Tiếng Anh là gì?

người kể truyện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người kể truyện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người kể truyện

    * dtừ

    story-teller