người huênh hoang rỗng tuếch trong Tiếng Anh là gì?

người huênh hoang rỗng tuếch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người huênh hoang rỗng tuếch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người huênh hoang rỗng tuếch

    * dtừ

    bladder