người hoàn toàn trong Tiếng Anh là gì?

người hoàn toàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người hoàn toàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người hoàn toàn

    * dtừ

    perfection