người hay nhúng vào mọi việc trong Tiếng Anh là gì?

người hay nhúng vào mọi việc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người hay nhúng vào mọi việc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người hay nhúng vào mọi việc

    * dtừ

    pantopragmatic