người hay nói một tấc đến trời trong Tiếng Anh là gì?

người hay nói một tấc đến trời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người hay nói một tấc đến trời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người hay nói một tấc đến trời

    * dtừ

    romancer