người hay nói huyên thuyên trong Tiếng Anh là gì?

người hay nói huyên thuyên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người hay nói huyên thuyên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người hay nói huyên thuyên

    * dtừ

    bletherskate, bletherskite