người hay nói chuyện nhảm trong Tiếng Anh là gì?

người hay nói chuyện nhảm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người hay nói chuyện nhảm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người hay nói chuyện nhảm

    * dtừ

    tattler