người hay làm chuyện tào lao trong Tiếng Anh là gì?

người hay làm chuyện tào lao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người hay làm chuyện tào lao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người hay làm chuyện tào lao

    * dtừ

    piffler