người ham thích trong Tiếng Anh là gì?

người ham thích trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người ham thích sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người ham thích

    * dtừ

    votary, lover, nut, nutter