người hợm hĩnh trong Tiếng Anh là gì?

người hợm hĩnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người hợm hĩnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người hợm hĩnh

    * dtừ

    coxcomb, jackanapes