người gia công trong Tiếng Anh là gì?

người gia công trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người gia công sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người gia công

    * dtừ

    processer