người giữ tiền trong Tiếng Anh là gì?

người giữ tiền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người giữ tiền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người giữ tiền

    * dtừ

    purse-bearer