người giữ ngựa trong Tiếng Anh là gì?

người giữ ngựa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người giữ ngựa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người giữ ngựa

    * dtừ

    stable-boy, syce, groom, sice