người giết chúa trong Tiếng Anh là gì?

người giết chúa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người giết chúa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người giết chúa

    * dtừ

    deicide