người giảng hòa trong Tiếng Anh là gì?

người giảng hòa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người giảng hòa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người giảng hòa

    * dtừ

    reconciler