người giúp việc trong Tiếng Anh là gì?

người giúp việc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người giúp việc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người giúp việc

    home help; domestic help; charwoman

    xem phụ tá