người gói hàng trong Tiếng Anh là gì?

người gói hàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người gói hàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người gói hàng

    * dtừ

    packer