người duyệt lại trong Tiếng Anh là gì?

người duyệt lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người duyệt lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người duyệt lại

    * dtừ

    reviser